Skip to main content

eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων


eTwinning_GR
Η εγγραφή είναι κλειστή

Σχετικά με το μάθημα

Καλώς ήρθατε στο MOOC που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning http://mooc.etwinning.gr/ με τίτλο:
«eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» που αφορά στην αξιοποίηση του δικτύου, των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα του eTwinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα:

Περιγραφή


Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning (https://www.etwinning.net) -η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης- είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με τη χρήση ΤΠΕ. Εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τα διαδικτυακά εργαλεία του eTwinning για να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές, να συμμετέχουν σε Ομάδες (eTwinning Groups), να μάθουν μαζί στις Εκδηλώσεις Εκμάθησης (Learning Events) και να αναλάβουν τη υλοποίηση συνεργατικών έργων. Ενσωματώνοντας ένα έργο eTwinning στο πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές μαθαίνουν μαζί με άλλους μαθητές και από άλλους μαθητές, μετατρέποντας έτσι τη μάθηση σε μία βιωματική διαδικασία.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές.

Με βάση τα ως άνω σημεία είναι προφανής η χρησιμότητα για την εκπαιδευτική κοινότητα της συνέργειας των δράσεων «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και eTwinning όσον αφορά την εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στη διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν. Και οι δύο δράσεις βελτιώνουν την παιδαγωγική διαδικασία, προσθέτοντας αξία στην συμβατική μάθηση. Παράλληλα προωθούν και ενδυναμώνουν τις έννοιες της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδειχθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των δικτύων, των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα eTwinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και να παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μετατροπή δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ψηφιακού αποθετηρίου του ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», καθώς και των Βιβλιοθηκών Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ΙΕΠ σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου.
Μπορείτε να μοιράζεστε τις ιδέες, σκέψεις και προσδοκίες σας για το πρόγραμμα από τώρα. Αξιοποιήστε το Twitter μέσω ή την ομάδα μας στο Facebook.

Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι


Σκοπός: H γνωριμία των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό, τις δράσεις και τα δίκτυα που παρέχει το eTwinning και η αξιοποίησή τους κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Στόχοι: Το μάθημα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν:
 • Τη διαδικτυακή πύλη του eTwinning και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει
 • Τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα του eTwinning τόσο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών έργων, όσο και για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
 • Την προστιθέμενη αξία της δράσης eTwinning στη διδακτική διαδικασία.

 • Να είναι σε θέση να:
 • Χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της πλατφόρμας του eTwinning για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και δικτύωση
 • Να σχεδιάσουν, να συντονίσουν ή/και να συμμετέχουν σε ένα συνεργατικό eTwinning έργο.
 • Να αξιοποιήσουν τα εργαλεία και το υλικό που παρέχει το eTwinning στο πλαίσιο της δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»
 • Να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με συναδέλφους, μοιράζοντας ιδέες σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης

 • Κοινό


  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας που εργάζονται σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής


  Για τη συμμετοχή στο MOOC δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη δράση eTwinning. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν:
 • Βασικές γνώσεις για τη δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», είτε μέσω της παρακολούθησης του σχετικού επιμορφωτικού προγράμματος του ΙΕΠ, είτε μέσω της εμπειρίας που απέκτησαν από την εφαρμογή της δράσης στους μαθητές τους κατά το προηγούμενο (πιλοτικό) ή κατά το τρέχον σχολικό έτος
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτουν υπολογιστή
 • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες
 • Διάρκεια και εκτιμώμενος όγκος εργασίας του προγράμματος


  Το πρόγραμμα διαρκεί 4 εβδομάδες. Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για το πρόγραμμα είναι περίπου 5 ώρες την εβδομάδα (έως 20 ώρες συνολικά).

  Σύνοψη προγράμματος


 • Ενότητα 1 -Γνωριμία με το eTwinning
 • Ενότητα 2- Συμβολή του eTwinning στην Καλλιέργεια Δεξιοτήτων
 • Ενότητα 3- eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Από τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων στα συνεργατικά eTwinning έργα
 • Ενότητα 4- Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων

 • Αξιολόγηση και πιστοποίηση


  Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια δραστηριότητα αξιολόγησης μεταξύ τους, όπου θα πρέπει να μετατρέψουν δραστηριότητες που εμπεριέχονται σε ένα Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων της επιλογής τους (πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνεται είτε στο ψηφιακό αποθετήριο του ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», ή στις Βιβλιοθήκες Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ΙΕΠ) σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου.
  Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εργασιών των εκπαιδευόμενων από συναδέλφους τους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την αξιολόγησή του μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.  Course Staff Image #1

  Μιχαήλ Παρασκευάς-Επιστημονικός Υπεύθυνος

  Ο Μιχαήλ Παρασκευάς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και συντονιστής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Διαθέτει τριακονταετή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας δικτύων ευρείας κλίμακας και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής μάθησης. Διευθύνει αντίστοιχα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν δεχθεί εθνικές και διεθνείς διακρίσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία σημάτων, θεωρία πληροφοριών, θεωρία ανίχνευσης και εκτίμησης, δίκτυα επόμενης γενιάς, εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε επεξεργασία εικόνας και φυσικής γλώσσας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 3 πανεπιστημιακά συγγράμματα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 2 συλλογικών τόμων, έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση 3 διεθνών και 7 ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων. Διδάσκει τα μαθήματα «Σήματα και Συστήματα», «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων», «Θεωρία Πληροφορίας», «Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων και Μάθηση» και τα μεταπτυχιακά μαθήματα «Δίκτυα Επόμενης Γενιάς», «Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» και «Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιστήμες STEM» στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Θεσσαλίας. Προσωπική Ιστοσελίδα: https://paraskevas.ece.uop.gr/.

  Εκπαιδευτές

  Course Staff Image #1

  Εύη Μπελόγια-Συντονίστρια μαθήματος

  H Εύη Μπελόγια είναι μέλος του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning, υπεύθυνη για το συντονισμό της δράσης «Aξιοποίηση του eTwinning στο πλαίσιο των Eργαστηρίων Δεξιοτήτων» και συντονίστρια του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06), απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες και Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας (Α.Π.Θ.). Στις αρμοδιότητές της ως μέλος του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης eTwinning είναι η διοργάνωση εθνικών και ευρωπαϊκών συνεδρίων/ημερίδων/σεμιναρίων, ο σχεδιασμός και συντονισμός δια ζώσης και διαδικτυακών επιμορφωτικών δράσεων, καθώς και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο eTwinning και την προώθηση της δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει σχεδιάσει και συντονίσει δια ζώσης και διαδικτυακά μαθήματα/επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για Στελέχη Εκπαίδευσης.

  Course Staff Image #2

  Βαρβάρα Ζαντραβέλη - Εκπαιδεύτρια -διευκολυντής

  Η Βαρβάρα Ζαντραβέλη είναι καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και υπηρετεί ως Διευθύντρια στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Σπουδές στην Εκπαίδευση με εξειδίκευση στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ , συντόνισε τη συμμετοχή του σχολείου της στην Πιλοτική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων υπό την αιγία του ΙΕΠ , Έχει συντονίσει δεκάδες Ευρωπαϊκές Συμπράξεις στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ως Promoter ( σε επίπεδο Νομού ) ή ως συντονίστρια διασχολικών ευρωπαϊκών συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ και Etwinning με διακρίσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Τα τελευταία 12 χρόνια υποστηρίζει τη δράση του Etwinning as an Ambassador για την Περιφέρεια Ηπείρου με πλήθος ημερίδων και τηλεκπαιδεύσεων καθώς ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Πανελληνίων Συνεδρίων.

  Course Staff Image #2
     

  Αγγελική Κουγιουρούκη - Εκπαιδεύτρια - διευκολυντής

       

  Η Αγγελική Κουγιουρούκη είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζεται ως αποσπασμένη δασκάλα σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας στις Βρυξέλλες. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας και Εθνολογίας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακού διπλώματος στον Οπτικό Πολιτισμό από το Πανεπιστήμιο Trakya University της Αδριανούπολης, Τουρκίας. Υπηρέτησε για 17 συναπτά έτη στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης όπου και υλοποίησε τα εργαστήρια δεξιοτήτων κατά την πιλοτική εφαρμογή τους. Ενεργή eTwinner από το 2013 υλοποιεί eTwinning και Erasmus έργα με εθνικές και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Από το 2015 υπηρετεί τη δράση eTwinning ως πρεσβευτής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 2019 διαχειρίζεται την προβεβλημένη ομάδα του eTwinning Creative Classroom. Δραστηριοποιείται στην επιμόρφωση ενηλίκων οργανώνοντας Learning Events ενώ έχει διατελέσει moderator στο MOOC: Bridging Distance and In-School Learning – Blended Learning in Practice  του School Education Gateway.

   
  Course Staff Image #2
       

  Αργυρή Μπιλιούρη - Εκπαιδεύτρια - διευκολυντής

       

  Η Αργυρή Μπιλιούρη είναι δασκάλα, απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ,  της Μετεκπαίδευσης του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην Διδακτική Γλώσσας & Λογοτεχνίας (ΕΚΠΑ) και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και πιστοποίηση ΤΠΕ2. Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών δράσεων, έχει συνεργαστεί με φορείς για την υλοποίηση  καινοτόμων δράσεων (OSOS, Selfie, SAME), έχει πάρει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδρια  και  έχει συγγραφικό έργο.  Είναι πρέσβειρα των δράσεων eTwinning στην περιοχή Αργολίδας-Κορινθίας από το 2015 έχοντας υλοποιήσει έργα eTwinning που διακρίθηκαν,  μέλος της Storyline Ελλάδας και  πρέσβειρα της δράσης Teachers4Europe (2011-2018).Υπηρετεί την δημόσια εκπαίδευση ως Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, το οποίο διακρίθηκε με ετικέτα eTwinning School. Συντόνισε τη συμμετοχή του σχολείου της στην πιλοτική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων υπό την αιγίδα του ΙΕΠ και την επιμόρφωση του προσωπικού του σχολείου σε προγράμματα Erasmus+ΚΑ1.  

     
   
  Course Staff Image #2
       

  Μαρία Ρέλλια - Εκπαιδεύτρια - διευκολυντής

       

  Η Μαρία Ρέλλια είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας και υποδιευθύντρια στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά, απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (MEd ΕΑΠ). Είναι Πρέσβειρα της δράσης eTwinning στην Περιφέρεια Πειραιά και Νήσων, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΕΚΔΔΑ και επιμορφώτρια στα διαδικτυακά MOOC μαθήματα eTwinning. Είναι επίσης συντονίστρια του σχολείου της στην Πιλοτική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων υπό την αιγίδα του ΙΕΠ, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις σχετικές με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Έχει συγγράψει σχολικά εγχειρίδια (Companions) για την Αγγλική στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και δύο ακόμη εγχειρίδια με θέμα το CLIL στη διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος και το STREAM-Εκπαιδευτική Ρομποτική στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

     
   
  Course Staff Image #2
       

  Ελένη Ρώσσιου - Εκπαιδεύτρια - διευκολυντής

       

  H Ελένη Ρώσσιου είναι κάτοχος Πτυχίου Μαθηματικών ΑΠΘ, M.Sc. στην Επιστήμη των Η/Υ, Πανεπιστημίου Sheffield της Μ. Βρετανίας , Μ.Εd. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ και Μ.Α. στις Επιστήμες της Αγωγής (Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και μεταπτυχιακή επιμόρφωση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΑΠ). Είναι διδάκτωρ της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η περιοχή έρευνάς της περιλαμβάνει την ηλεκτρονική μάθηση και ειδικότερα την αξιοποίηση σύγχρονων εικονικών τάξεων στην εκπαίδευση, τη μάθηση μέσω παιχνιδιού, την αξιοποίηση των STEM στην εκπαιδευτική πράξη και τον οπτικοακουστικό γραμματισμό. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση (Β/θμια, Γ/θμια, Ενηλίκων) και έχει συγγράψει πανεπιστημιακές παραδόσεις (Μαθηματικά – Πολυμέσα –Mathematica - Αλγόριθμοι). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα και συνέδρια και έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών ενώσεων και είναι Πρεσβευτής Scientix στην Ελλάδα και Πρεσβευτής της δράσης Teacher4Europe και της δράσης eTwinning από το 2017. Το 2019 επιλέχθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία eTwinning ως μέλος της ομάδας Mentoring eTwinning Schools .

     
   
  Course Staff Image #2
       

  Μαργαρίτα Σαμουτιάν-Εκπαιδεύτρια-διευκολυντής

       

  Η Μαργαρίτα Σαμουτιάν είναι νηπιαγωγός και εργάζεται στο Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου της Εύβοιας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Είναι συντονίστρια των των διασχολικών συμπράξεων (ΚΑ2) και των επιμορφώσεων του σχολικού προσωπικού (ΚΑ1) του φορέα της στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ και υλοποίησε τα εργαστήρια δεξιοτήτων κατά την πιλοτική εφαρμογή τους. Από το 2015 είναι ενεργό μέλος της κοινότητας του eTwinning υλοποιώντας περισσότερα από 20 συνεργατικά έργα, ως εταίρος ή συντονίστρια, με εθνική και ευρωπαϊκή αναγνώριση. Ακόμη, έχει διακριθεί με βραβεία σε εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς (eTwinning, Bravo Schools, Education Leaders Awards κ.ά.). Το 2020 επιλέχθηκε ως πρέσβειρα του eTwinning & του Scientix και είναι Leading Teacher στο EU Code Week.

     
  Course Staff Image #2
       

  Μαρία Σκορδύλη - Εκπαιδεύτρια-διευκολυντής

       

  Η Μαρία Σκορδύλη είναι νηπιαγωγός ΠΕ60 και υπηρετεί ως προϊσταμένη στο 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων. Αποφοίτησε από τη Σχολή Νηπιαγωγών Χανίων και το Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Ηγεσία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και διπλώματος διετούς μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες Αγωγής του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι συντονίστρια σε πλήθος διασχολικών ευρωπαϊκών συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Comenius, Erasmus+ ΚΑ1 & ΚΑ2 από το 2012 και eTwinning από το 2009. Έχει συμμετάσχει στη δημιουργία Μαζικών Διαδικτυακών Ανοιχτών Μαθημάτων (MOOC) για εκπαιδευτικούς, είναι επιμορφώτρια Β σε αρκετές πράξεις επιμόρφωσης του ΙΕΠ ενώ παράλληλα είναι συντονίστρια επιμορφωτών στο σεμινάρια ΤΠΕ του eTwinning. Από το 2017 είναι πρέσβειρα του eTwinning στη Δυτική Κρήτη (Χανιά-Ρέθυμνο).

     
   
  Course Staff Image #2
       

  Νεκτάριος Φαρασόπουλος - Εκπαιδευτής-διευκολυντής

       

  Ο Νεκτάριος Φαρασόπουλος είναι δάσκαλος και τα τελευταία χρόνια υπηρετεί ως διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και την Εκπαίδευση Ενηλίκων και έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών δράσεων από φορείς όπως το ΕΚΔΔΑ, το European Schoolnet, το CERN, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και άλλοι, ενώ έχει διακριθεί σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς. Έχει συμμετάσχει στη δημιουργία Μαζικών Διαδικτυακών Ανοιχτών Μαθημάτων (MOOC) για εκπαιδευτικούς και παράλληλα είναι πρεσβευτής των δράσεων eTwinning και Scientix και Pilot Teacher στις δράσεις Aerospace In Class και Life Terra.