Skip to main content

eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων (2023): Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων


eTwinning_GR
Η εγγραφή είναι κλειστή

Σχετικά με το μάθημα

Καλώς ήρθατε στο MOOC που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning http://mooc.etwinning.gr/ με τίτλο:
«eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» που αφορά στην αξιοποίηση του δικτύου, των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα του eTwinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα:

Περιγραφή


Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning (https://www.etwinning.net) -η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης- είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με τη χρήση ΤΠΕ. Εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τα διαδικτυακά εργαλεία του eTwinning για να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές, να συμμετέχουν σε Ομάδες (eTwinning Groups), να παρακολουθήσουν ενημερωτικές εκδηλώσεις (Webinars), να μάθουν μαζί σε συμμετέχοντας σε σειρές μαθημάτων (Courses) και να αναλάβουν τη υλοποίηση συνεργατικών έργων. Ενσωματώνοντας ένα έργο eTwinning στο πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές μαθαίνουν μαζί με άλλους μαθητές και από άλλους μαθητές, μετατρέποντας έτσι τη μάθηση σε μία βιωματική διαδικασία.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές.

Με βάση τα ως άνω σημεία είναι προφανής η χρησιμότητα για την εκπαιδευτική κοινότητα της συνέργειας των δράσεων «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και eTwinning όσον αφορά την εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στη διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν. Και οι δύο δράσεις βελτιώνουν την παιδαγωγική διαδικασία, προσθέτοντας αξία στην συμβατική μάθηση. Παράλληλα προωθούν και ενδυναμώνουν τις έννοιες της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδειχθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των δικτύων, των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα eTwinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και να παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μετατροπή δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ψηφιακού αποθετηρίου του ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», καθώς και των Βιβλιοθηκών Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ΙΕΠ σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου.
Μπορείτε να μοιράζεστε τις ιδέες, σκέψεις και προσδοκίες σας για το πρόγραμμα από τώρα. Αξιοποιήστε το Twitter μέσω ή την ομάδα μας στο Facebook.

Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι


Σκοπός: H γνωριμία των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό, τις δράσεις και τα δίκτυα που παρέχει το eTwinning και η αξιοποίησή τους κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Στόχοι: Το μάθημα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν:
 • Την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Σχολική Εκπαίδευση (ESEP), την πλατφόρμα του eTwinning και τις δυνατότητες που προσφέρουν
 • Τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα του eTwinning τόσο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών έργων, όσο και για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
 • Την προστιθέμενη αξία της δράσης eTwinning στη διδακτική διαδικασία.

 • Να είναι σε θέση να:
 • Χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της πλατφόρμας του eTwinning για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και δικτύωση
 • Να σχεδιάσουν, να συντονίσουν ή/και να συμμετέχουν σε ένα συνεργατικό eTwinning έργο.
 • Να αξιοποιήσουν τα εργαλεία και το υλικό που παρέχει το eTwinning στο πλαίσιο της δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»
 • Να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με συναδέλφους, μοιράζοντας ιδέες σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης

 • Κοινό


  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας που εργάζονται σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής


  Για τη συμμετοχή στο MOOC δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη δράση eTwinning. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν:
 • Βασικές γνώσεις για τη δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», είτε μέσω της παρακολούθησης του σχετικού επιμορφωτικού προγράμματος του ΙΕΠ, είτε μέσω της εμπειρίας που απέκτησαν από την εφαρμογή της δράσης στους μαθητές τους κατά το προηγούμενο (πιλοτικό) ή κατά το τρέχον σχολικό έτος
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτουν υπολογιστή
 • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες
 • Διάρκεια και εκτιμώμενος όγκος εργασίας του προγράμματος


  Το πρόγραμμα διαρκεί 4 εβδομάδες. Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για το πρόγραμμα είναι περίπου 5 ώρες την εβδομάδα (έως 20 ώρες συνολικά).

  Σύνοψη προγράμματος


 • Ενότητα 1 -Γνωριμία με το eTwinning
 • Ενότητα 2- Συμβολή του eTwinning στην Καλλιέργεια Δεξιοτήτων
 • Ενότητα 3- eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Από τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων στα συνεργατικά eTwinning έργα
 • Ενότητα 4- Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων

 • Αξιολόγηση και πιστοποίηση


  Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια δραστηριότητα αξιολόγησης μεταξύ τους, όπου θα πρέπει να μετατρέψουν δραστηριότητες που εμπεριέχονται σε ένα Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων της επιλογής τους (πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνεται είτε στο ψηφιακό αποθετήριο του ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», ή στις Βιβλιοθήκες Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ΙΕΠ) σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου.
  Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εργασιών των εκπαιδευόμενων από συναδέλφους τους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την αξιολόγησή του μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.  Course Staff Image #1

  Μιχαήλ Παρασκευάς-Επιστημονικός Υπεύθυνος

  Ο Μιχαήλ Παρασκευάς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και συντονιστής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Διαθέτει τριακονταετή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας δικτύων ευρείας κλίμακας και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής μάθησης. Διευθύνει αντίστοιχα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν δεχθεί εθνικές και διεθνείς διακρίσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία σημάτων, θεωρία πληροφοριών, θεωρία ανίχνευσης και εκτίμησης, δίκτυα επόμενης γενιάς, εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε επεξεργασία εικόνας και φυσικής γλώσσας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 3 πανεπιστημιακά συγγράμματα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 2 συλλογικών τόμων, έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση 3 διεθνών και 7 ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων. Διδάσκει τα μαθήματα «Σήματα και Συστήματα», «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων», «Θεωρία Πληροφορίας», «Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων και Μάθηση» και τα μεταπτυχιακά μαθήματα «Δίκτυα Επόμενης Γενιάς», «Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» και «Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιστήμες STEM» στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Θεσσαλίας. Προσωπική Ιστοσελίδα: https://paraskevas.ece.uop.gr/.

  Ομάδα Συντονισμού

  Course Staff Image #1

  Ναταλία Τζίτζη

  H Ναταλία Τζίτζη είναι μέλος του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning και μέλος της Συντονιστικής Ομάδας της δράσης «Aξιοποίηση του eTwinning στο πλαίσιο των Eργαστηρίων Δεξιοτήτων» και του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06), απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (MEd ΕΑΠ). Ως Πρεσβευτής της δράσης (2015-2022) έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει διαδικτυακά και δια ζώσης εργαστήρια και σεμινάρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει συνεργαστεί με την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning ως εκπαιδεύτρια και δημιουργός επιμορφωτικού υλικού για σειρές μαθημάτων (courses) για τους Πρεσβευτές της δράσης (Ambassadors Courses 2017, 2019, 2021) και για eTwinners (Learning Events) σε διάφορες θεματικές όπως Μικτή Μάθηση, Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολεία eTwinning. Συμμετέχει ως επιμορφώτρια και συντονίστρια επιμορφωτών στα σεμινάρια eTwinning και ως επιμορφώτρια στην επιμορφωτική δράση για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία του ΙΕΠ.

  Course Staff Image #1

  Σοφία Κουζούλη

  H Σοφία Κουζούλη είναι μέλος του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning, και μέλος της Συντονιστικής Ομάδας της δράσης «Aξιοποίηση του eTwinning στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» και του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06), απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (MEd ΕΑΠ). Επιμορφώτρια Β Επιπέδου Τ.Π.Ε. στη Συστάδα Ξένων Γλωσσών, στην Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και στην επιμόρφωση για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία από το ΙΕΠ. Ως Πιστοποιημένη Επιμορφώτρια Β στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ συμμετέχει σε Πράξεις Επιμόρφωσης του ΙΕΠ. Έχει συμμετάσχει στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» και ως εκπαιδεύτρια στη Θερινή Ακαδημία που οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία της Αρχαίας Ολυμπίας «Πέρα από την προσφυγική κρίση-Σπουδάζοντας στην Ευρώπη. Ως Πρέσβειρα της δράσης eTwinning (2017-2022) έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει δια ζώσης και διαδικτυακά επιμορφωτικά εργαστήρια και σεμινάρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και την εκπαιδευτική καθοδήγηση πρεσβευτών της δράσης ως μέντορας (Ambassadors Course 2021). Επιμορφώτρια στα σεμινάρια eTwinning, πρέσβειρα της δράσης Scientix και μέλος του User Group εκπαιδευτικών της Europeana.

  Course Staff Image #1

  Ανδρέας Γαλανός

  O Ανδρέας Γαλανός είναι μέλος του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning και μέλος της συντονιστικής ομάδας του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι φιλόλογος και υπηρετεί στο Πειραματικό ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Νεοελληνικής Φιλολογίας από το ΑΠΘ. Έχει συνεργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τη δημιουργία πρωτότυπων διδακτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με ΤΠΕ. Μέλος της ομάδας εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ που εκπόνησαν τον Φάκελο Υλικού για το μάθημα της Λογοτεχνίας της Γ´ Λυκείου. Μέλος της ομάδας εθελοντών εκπαιδευτικών που συνέβαλαν στον σχεδιασμό του MOOC “Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά” το οποίο αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το EuropeanSchoolNet, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το ΙΤΥΕ. Επιμορφωτής στην Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τμήμα φιλολόγων) καθώς και στην επιμόρφωση για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία του ΙΕΠ. Μέλος του user group εκπαιδευτικών της Europeana και του European Film Factory. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και έχει υλοποιήσει πληθώρα επιμορφωτικών δράσεων.

  Εκπαιδευτές

  Course Staff Image #2

  Βαρβάρα Ζαντραβέλη - Εκπαιδεύτρια -διευκολυντής

  Η Βαρβάρα Ζαντραβέλη είναι καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και υπηρετεί ως Διευθύντρια στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Σπουδές στην Εκπαίδευση με εξειδίκευση στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ , συντόνισε τη συμμετοχή του σχολείου της στην Πιλοτική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων υπό την αιγία του ΙΕΠ , Έχει συντονίσει δεκάδες Ευρωπαϊκές Συμπράξεις στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ως Promoter ( σε επίπεδο Νομού ) ή ως συντονίστρια διασχολικών ευρωπαϊκών συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ και Etwinning με διακρίσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Τα τελευταία 12 χρόνια υποστηρίζει τη δράση του Etwinning as an Ambassador για την Περιφέρεια Ηπείρου με πλήθος ημερίδων και τηλεκπαιδεύσεων καθώς ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Πανελληνίων Συνεδρίων.

  Course Staff Image #2
     

  Αγγελική Κουγιουρούκη - Εκπαιδεύτρια - διευκολυντής

       

  Η Αγγελική Κουγιουρούκη είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζεται ως αποσπασμένη δασκάλα σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας στις Βρυξέλλες. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας και Εθνολογίας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακού διπλώματος στον Οπτικό Πολιτισμό από το Πανεπιστήμιο Trakya University της Αδριανούπολης, Τουρκίας. Υπηρέτησε για 17 συναπτά έτη στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης όπου και υλοποίησε τα εργαστήρια δεξιοτήτων κατά την πιλοτική εφαρμογή τους. Ενεργή eTwinner από το 2013 υλοποιεί eTwinning και Erasmus έργα με εθνικές και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Από το 2015 υπηρετεί τη δράση eTwinning ως πρεσβευτής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 2019 διαχειρίζεται την προβεβλημένη ομάδα του eTwinning Creative Classroom. Δραστηριοποιείται στην επιμόρφωση ενηλίκων οργανώνοντας Learning Events ενώ έχει διατελέσει moderator στο MOOC: Bridging Distance and In-School Learning – Blended Learning in Practice  του School Education Gateway.

     
  Course Staff Image #2
       

  Μαργαρίτα Σαμουτιάν-Εκπαιδεύτρια-διευκολυντής

       

  Η Μαργαρίτα Σαμουτιάν είναι νηπιαγωγός και εργάζεται στο Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου της Εύβοιας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Είναι συντονίστρια των των διασχολικών συμπράξεων (ΚΑ2) και των επιμορφώσεων του σχολικού προσωπικού (ΚΑ1) του φορέα της στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ και υλοποίησε τα εργαστήρια δεξιοτήτων κατά την πιλοτική εφαρμογή τους. Από το 2015 είναι ενεργό μέλος της κοινότητας του eTwinning υλοποιώντας περισσότερα από 20 συνεργατικά έργα, ως εταίρος ή συντονίστρια, με εθνική και ευρωπαϊκή αναγνώριση. Ακόμη, έχει διακριθεί με βραβεία σε εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς (eTwinning, Bravo Schools, Education Leaders Awards κ.ά.). Το 2020 επιλέχθηκε ως πρέσβειρα του eTwinning & του Scientix και είναι Leading Teacher στο EU Code Week.

     
  Course Staff Image #2
       

  Μαρία Σκορδύλη - Εκπαιδεύτρια-διευκολυντής

       

  Η Μαρία Σκορδύλη είναι νηπιαγωγός ΠΕ60 και υπηρετεί ως προϊσταμένη στο 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων. Αποφοίτησε από τη Σχολή Νηπιαγωγών Χανίων και το Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Ηγεσία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και διπλώματος διετούς μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες Αγωγής του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι συντονίστρια σε πλήθος διασχολικών ευρωπαϊκών συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Comenius, Erasmus+ ΚΑ1 & ΚΑ2 από το 2012 και eTwinning από το 2009. Έχει συμμετάσχει στη δημιουργία Μαζικών Διαδικτυακών Ανοιχτών Μαθημάτων (MOOC) για εκπαιδευτικούς, είναι επιμορφώτρια Β σε αρκετές πράξεις επιμόρφωσης του ΙΕΠ ενώ παράλληλα είναι συντονίστρια επιμορφωτών στο σεμινάρια ΤΠΕ του eTwinning. Από το 2017 είναι πρέσβειρα του eTwinning στη Δυτική Κρήτη (Χανιά-Ρέθυμνο).

     
   
  Course Staff Image #2
       

  Νεκτάριος Φαρασόπουλος - Εκπαιδευτής-διευκολυντής

       

  Ο Νεκτάριος Φαρασόπουλος είναι δάσκαλος και τα τελευταία χρόνια υπηρετεί ως διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και την Εκπαίδευση Ενηλίκων και έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών δράσεων από φορείς όπως το ΕΚΔΔΑ, το European Schoolnet, το CERN, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και άλλοι, ενώ έχει διακριθεί σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς. Έχει συμμετάσχει στη δημιουργία Μαζικών Διαδικτυακών Ανοιχτών Μαθημάτων (MOOC) για εκπαιδευτικούς και παράλληλα είναι πρεσβευτής των δράσεων eTwinning και Scientix και Pilot Teacher στις δράσεις Aerospace In Class και Life Terra.